Convocatoria de Asemblea Ordinaria de ENCIGA para o 20 de novembro de 2015

Por orde do Sr. Presidente, convócase a  Asemblea Ordinaria para o día  20  de novembro de 2015 ás 19:45 horas en primeira convocatoria, e ás 20:15 horas en segunda convocatoria, no IES Xograr Afonso Gómez de Sarria, coa seguinte   
Orde do día: 
1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria anterior
2.- Informe do Presidente
3.- Proposta de sustitución na secretaría
4.- Informe do Tesoureiro e aprobación, se procede das contas do exercicio  anterior
5.- Rogos e preguntas

Ver convocatoria en pdf