Asemblea de ENCIGA

Por orde do Sr. Presidente, convócase a Asemblea Ordinaria para o día 18 de novembro de 2016 ás 19:45 horas en primeira convocatoria, e ás 20:15 horas en segunda convocatoria, no Centro Socio-Cultural de Negreira, coa seguinte

Orde do día:

  1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria anterior. 
  2. Informe do Sr. Presidente.
  3. Informe do Tesoureiro e aprobación, se procede das contas do exercicio anterior.
  4. Rogos e preguntas.

Ver a convocatoria en pdf