Convocatoria de Asemblea Ordinaria de ENCIGA

Por orde do Sr. Presidente, convócase a Asemblea Ordinaria para o día 17 de novembro de 2016 ás 20:30 h en primeira convocatoria, e ás 21:00 h en segunda convocatoria, no salón de actos da Casa da Cultura do concello de Allariz, coa seguinte

Orde do día:
1.-Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria anterior.
2.- Informe do Sr. Presidente.
3.- Informe do Tesoureiro e aprobación, se procede das contas do exercicio anterior.
4.- Proposta de renovación
5.- Rogos e preguntas

Santiago a 26 de outubro de 2017

Descargar Convocatoria en pdf