Convocatoria de prazas Didácticas Aplicadas USC

Esta convocatoria foi publicada no DOG do día 5 de abril de 2021  e a relación de prazas para as áreas de Didáctica de Ciencias e Didáctica das Matemáticas é a seguinte:

1. AXUDANTE DOUTOR Didáctica de CIENCIAS experimentais: é necesario ter a tese e a acreditación a axudante doutor (ANECA ou ACSUG). Nº de concurso: 1012/21-22. Nº de prazas: 1 (FX0474). Área de coñecemento: Didáctica das Ciencias Experimentais. Departamento: Didácticas Aplicadas. Perfil: materias da área. Centro: Facultade de Formación do Profesorado. Localidade: Lugo.

2. AXUDANTE DOUTOR Didáctica das MATEMÁTICAS: é necesario ter a tese e a acreditación a axudante doutor (ANECA ou ACSUG). Nº de concurso: 1011/21-22. Nº de prazas: 2 (*) (FX0472-Santiago, FX0473-Lugo). Área de coñecemento: Didáctica da Matemática. Departamento: Didácticas Aplicadas. Perfil: materias da área. Centro: Facultade de Ciencias da Educación/Facultade de Formación do Profesorado. Localidade: Santiago de Compostela/Lugo.

3. ASOCIADO Didáctica de CIENCIAS experimentais: esta praza é a tempo parcial (90h todo o curso) para compaxinalas co voso traballo actual. Non é preciso ter a tese, só a titulación requerida e ter un traballo relacionado coa especialidade como é o caso dos docentes. Nº de concurso: 1043/21-22 Dedic.: P3. Nº de prazas: 1 (HX1406). Área de coñecemento: Didáctica das Ciencias Experimentais. Departamento: Didácticas Aplicadas. Perfil: materias da área. Titulación: Graduado/a ou Licenciado/a en Bioloxía, Xeoloxía, Química, Física, Farmacia ou Enxeñaría Química. Centro: Facultade de Formación do Profesorado. Localidade: Lugo.

As solicitudes deberán presentarse no prazo de 10 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG). As solicitudes faranse por vía electrónica: https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/114/ver.htm

Xunto coa solicitude, e sempre a través da aplicación de concursos, presentarase a documentación acreditativa de requisitos e méritos alegados no currículo.